TỔ CÁC NGÀNH HỌC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG HÓA

     Võ Như Cảnh

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHKH Lý - Tin
 • Lĩnh vực phụ trách: Các môn tự nhiên THCS, PCGD
 • Điện thoại: 01632435091

      Email: vonhucanh@quangtri.gov.vn

     Lê Minh Quốc

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán - Tin
 • Lĩnh vực phụ trách: Toán, Tin, Thống kê, CNTT, GDTX
 • Điện thoại: 0915062179

      Email: leminhquoc1@quangtri.gov.vn

     Lê Đức Hùng

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Tiểu học
 • Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục tiểu học, Phổ cập GD, GD Dân tộc.
 • Điện thoại: 0915060919

     Email: leduchung@quangtri.gov.vn

    Trương Thị Thiên

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Tiểu học
 • Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn cấp Tiểu học.
 • Điện thoại: 0942207909

Email: truongthithien@quangtri.gov.vn

     Trương Thị Thúy

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHSP mầm non
 • Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục mầm non.
 • Điện thoại: 0935555990

Email: truongthithuy3@quangtri.gov.vn