LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG HÓA

    Nguyễn Văn Đức

 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán-Tin, Cao cấp Chính trị
 • Phụ trách chung.
 • Điện thoại: 0914425901

      Email: nguyenvanduc@quangtri.gov.vn

 

Hoàng Văn Sơ

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Chuyên môn: ĐHSP Tiểu học, Cao cấp Chính trị
 • Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục Tiểu học
 • Điện thoại: 0914178398

      Email: hoangvanso@quangtri.gov.vn

 

Lê Thị Uyên Như

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Chuyên môn: ĐHSP Mầm non, Trung cấp Chính trị
 • Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục mầm non.
 • Điện thoại: 0989190222

      Email: lethiuyennhu@quangtri.gov.vn